Gwnaed yn Ffrainc

‘Fabriqué en France.’

Dyna fydd hanes y Grenadier, cerbyd trydan  arfaethedig  Ineos. Breuddwyd Jim Ratcliffe yw cynhyrchu car tebyg i’r Landrover Defender, un o gerbydau Prydeinig eiconig y trigain mlynedd diwethaf. Croesawyd y newyddion mai ym Mhen-y-bont ar Ogwr y bwriedid gwneud hynny.  Ond ddydd Mawrth, cadarnhawyd mai yn Ffrainc y caiff y cerbyd ei gynhyrchu gan gwmni’r  gŵr busnes a fu mor frwd ei gefnogaeth i Brexit. Mae James Dyson, un  arall o gefnogwyr Brexit, wedi rhoi heibio’i fwriad o gynhyrchu ceir trydan, am   resymau economaidd. Ond yr oedd yntau eisoes wedi penderfynu nad yng ngwledydd Prydain ond yn Singapore y byddai’r ceir yn cael eu gwneud.

Mae Ineos a Dyson yn gwmnïau hynod o lwyddiannus, a’u perchnogion ymhlith pobl gyfoethocaf gwledydd Prydain. Mae ganddynt bob hawl i leoli eu ffatrïoedd ble bynnag a ddewisant. Ond wedi bod mor huawdl o blaid Brexit a’r dyfodol llewyrchus honedig a fyddai i Brydain o ymadael â’r Undeb Ewropeaidd, mae’n ymddangos nad ydynt mor hyderus ag yr oeddent. Yn ôl Ratcliffe, mae’r ffatri a brynodd Ineos yn Ffrainc yn ‘gyfle unigryw’ i’r cwmni. Mwyaf piti, ddeunaw mis yn ôl, dyna a addawyd i bobl Pen-y-bont.

Mae’n ymddangos, wedi’r cwbl, nad yw Ratcliffe na Dyson mor hyderus yng ngallu’r Brydain ôl-Frexit i gynnig i’w cwmnïau’r rhyddid a’r cyfleoedd i wireddu’r freuddwyd o fasnachu ym mhob cwr o’r byd. Onid teg casglu nad oedd yr un o’r ddau’n credu’r hyn yr oeddent yn ei ddweud wrth delynegu ynghylch manteision Brexit? 

Daeth tymor y Nadolig, ac er y bydd ein dathliadau o reidrwydd yn wahanol eleni, yr un Gwaredwr a gyhoeddwn wrth ddwyn i gof eni baban Mair. Trwy’r hyn a ddarllenwn ac a ganwn neu y gwrandawn arno, cyhoeddwn drachefn ddyfodiad Ceidwad i’r byd. Dathlwn a llawenhawn wrth gofio’r plentyn bach a welwyd gan fugeiliaid a doethion.  Diolchwn am y Goleuni a ddaeth i’n byd, a chyhoeddwn y newydd mawr fod hwn wedi ei eni er mwyn marw trosom ar Galfaria.  Wedi’r cyfan, dechrau’r daith oedd y preseb.

Sut bynnag y dathlwn y Nadolig hwn, boed i ni trwy ras Duw gredu’r hyn y soniwn amdano a’r hyn a gyhoeddwn. Oherwydd trueni o’r mwyaf fyddai i neb ohonom ddweud y pethau cywir ond heb eu credu mewn gwirionedd. Fel y mae gweithredoedd y gwŷr busnes hyn ac eraill yn dangos nad ydynt wir yn credu eu geiriau eu hunain, gall gweithredoedd rhai pobl ddangos nad ydynt yn credu’r hyn y soniant ac y canant amdano. Pa werth sôn am Frenin heb blygu iddo? Pa werth cyhoeddi Gwaredwr heb ymddiried ynddo?  Pa werth cyhoeddi brawd a aned i ni heb ei garu?  Yn ei drugaredd, boed i Dduw ein galluogi i lawenhau yng Nghrist a byw iddo.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 13 Rhagfyr, 2020

Sponsored Post Learn from the experts: Create a successful blog with our brand new courseThe WordPress.com Blog

WordPress.com is excited to announce our newest offering: a course just for beginning bloggers where you’ll learn everything you need to know about blogging from the most trusted experts in the industry. We have helped millions of blogs get up and running, we know what works, and we want you to to know everything we know. This course provides all the fundamental skills and inspiration you need to get your blog started, an interactive community forum, and content updated annually.

Yn well na phawb?

Dim ond un peth sy’n waeth na dyn annoeth yn agor ei geg; a dyn annoeth nad yw’n gwybod pryd i gau ei geg yw hwnnw. Ac ar orsaf radio LBC ddydd Iau y clywyd un o’r enghreifftiau gwaethaf o hynny. Aelod Seneddol ydi Gavin Williamson. Ond nid unrhyw Aelod chwaith ond yr Ysgrifennydd Gwladol dros Addysg yn Llywodraeth San Steffan. Ond roedd Mr Williamson yn swnio’n debycach i blentyn bach ar fuarth ysgol nag i’r gŵr sy’n gyfrifol am bolisi ei Lywodraeth dros ysgolion ac addysg yn Lloegr. Mi glywsoch chi blant yn gweiddi: “Mae fy mrawd i’n fwy na dy frawd di! Mae fy nhad i’n gryfach na dy dad di! Mae gan fy mam i gar mwy na dy fam di!”

Trafod brechlyn Pfizer/BioNTech a gafodd ei gymeradwyo’r wythnos  ddiwethaf gan MHRA (Asiantaeth Rheolaethu cynnyrch Meddygol a  Gofal Iechyd) oedd Mr Williamson. MHRA yw’r corff sy’n gyfrifol am  awdurdodi’r defnydd o gyffuriau ac ati o fewn y byd meddygol yn y Deyrnas  Unedig. Croesawyd y newydd fod MHRA wedi cymeradwyo’r brechlyn gan filoedd o bobl wrth gwrs; ond roedd y croeso a roddwyd gan fwy nag un o weinidogion Llywodraeth San Steffan nid yn unig yn ddi-urddas ond yn gywilyddus. Roedd Matt Hancock ac Alok Sharma yn mynnu ymffrostio mai’r Deyrnas Unedig oedd y cyntaf i gymeradwyo’r brechlyn a thrwy hynny ei bod wedi profi unwaith eto ei bod yn arwain gweddill y byd. Roedden nhw wrth gwrs yn anwybyddu’r ffaith mai cwmnïau Americanaidd ac Almaenig  yw Pfizer a BioNTech, ac mai o Wlad Belg y daw’r brechlyn a fewnforiwyd i Brydain trwy Dwnnel y Sianel nos Iau. Ond aeth Gavin Williamson gam neu ddau ymhellach na’r lleill fod Prydain wedi ennill mantais gystadleuol real dros bawb arall am y rheswm syml mai ‘Prydain’ yw’r wlad orau; a bod MHRA yn well nag unrhyw asiantaeth sy’n cyfateb iddi yn Ffrainc na Gwlad Belg na’r Unol Daleithiau.

Gobeithio na fydd balchder a’r hunan dwyll hwn yn gwneud i bobl fod yn llai parod i ymddiried yn y brechlyn. Sut na wêl y gwleidyddion hyn y gall hawlio buddugoliaeth i Brydain beri i rai holi a gymeradwywyd y brechlyn yn rhy fuan? Byddai owns neu ddwy o ostyngeiddrwydd o fudd iddynt. Nid heb achos y mae’r Beibl yn anghymeradwyo pob tuedd i bobl feddwl eu bod yn well na phawb arall. Yr enghraifft amlycaf yw condemniad yr Iesu o’r Pharisead  ddiolchai yn ei weddi nad oedd fel pawb arall, ond ei fod mewn gwirionedd yn well na hwy (Luc 18:9-14). Gochelwn y fath agwedd gan nad gwleidyddion yn unig sy’n dueddol o feddwl felly. Mae’r edifeirwch calon sy’n greiddiol i’r iachawdwriaeth yng Nghrist yn gwbl ganolog hefyd i fyw pob dydd y Cristion. Ni fûm erioed yn well na phawb arall; nid wyf yn well na neb arall; ac ni fyddaf tra bwyf fyw yn well na phobl eraill; ond llawenydd yr Efengyl yw bod Duw wedi’n caru er gwaethaf hynny.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 06 Rhagfyr, 2020

Ochenaid y graig

Cafwyd rhybudd yr wythnos ddiwethaf o ba mor beryglus yw’r hen Chwarel. Nid heb reswm y mae’r arwyddion yn ein rhybuddio rhag mentro’n rhy agos at ymylon y tyllau dwfn wrth grwydro’i llwybrau. O gofio bod Chwarel Vivian ers tro byd yn barc chwarae i ddeifwyr a dringwyr a hyd yn oed gerddwyr weiren uchel, gallwn ddiolch nad oedd y sŵn a’r mwg fore Iau yn arwydd o ddim mwy na thirlithriad. Mor rhwydd y gallasai fod yn drychineb.

Nid yw tirlithriad o’r fath yn digwydd bob dydd, ond y mae’n atgoffa pawb ohonom mor beryglus oedd y Chwarel yn ei hanterth, ac mor beryglus y gall fod o hyd. Beth bynnag am yr union amgylchiadau a achosodd y tirlithriad y dydd o’r blaen, canlyniad yr holl waith a fu ar wyneb y graig dros y blynyddoedd ydyw yn y pen draw. Mae’r mynydd wedi ei hagru, ac yn anorfod y mae’r holl ffrwydro a rhwygo a hollti wedi gwanhau darnau ohono. Bron nad yw’r mynydd ei hun yn dweud nad yw’n fodlon, wedi’r rheibio a’r anharddu a fu arno, cael ei ddofi a’i wneud yn faes chwarae i’r genhedlaeth newydd.

Mae’r holl sylw a roddir heddiw i faterion amgylcheddol yn atgoffa credinwyr o gyfrifoldeb y ddynolryw i barchu’r byd a greodd eu Duw. Y fath lygredd a achoswyd ac sy’n dal i gael ei achosi gan y rheibio ar adnoddau byd natur. Y fath bryder sydd hyd yn oed ynghylch dyfodol y ddynoliaeth oherwydd y ffordd yr ydym yn trin y Cread. Daeth materion fel Newid Hinsawdd yn destun trafod beunyddiol ac yn gonsyrn gwirioneddol i’r byd. Wrth reswm, fe ddylai fod yn gonsyrn difrifol i Gristnogion fel i bawb arall.

Yn ei lythyr at yr eglwys yn Rhufain, dywed Paul: ‘Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferedd, nid o’i dewis ei hun, ond trwy’r hwn a’i darostyngodd … Oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn ochneidio, ac mewn gwewyr drwyddi, hyd heddiw’ (Rhuf. 8:20 a 22). Mae’r Cread cyfan, meddai, wedi ei effeithio gan bechod, ac oherwydd hynny mewn gwewyr mawr. Mae’r ffordd y mae’r ddynoliaeth yn dal i gamddefnyddio adnoddau’r ddaear yn parhau a dyfnhau’r gwewyr hwnnw. Gall pobl well na mi gynnig esboniad am yr hyn a ddigwyddodd yn Chwarel Vivian. Wn i ddim. Ond tybed nad oedd y cwymp mawr hwn yn arwydd bychan o ochenaid y Cread a ddarostyngwyd?

Mae’r Eglwys wedi credu erioed ein bod yn stiwardiaid ar greadigaeth Duw; a chaiff ei herio o’r newydd i gymryd y cyfrifoldeb hwn o ddifrif. Ond gall wneud hynny yn y gobaith y sonia Paul amdano: ‘yn y gobaith y cai’r greadigaeth hithau ei rhyddhau o gaethiwed a llygredigaeth a’i dwyn i ryddid a gogoniant plant Duw’. Rhan o obaith yr Efengyl yw y caiff y Cread ei adnewyddu a’i berffeithio, yn y nef a’r ddaear newydd a fydd yn rhan o’r iachawdwriaeth fawr yng Nghrist.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 29 Tachwedd, 2020

Do, bu raid!

Dwi ddim isio bod yn ‘blismon iaith’, y math o berson sydd dan y lach am ei fod byth a hefyd yn beirniadu safon iaith pawb arall. Dyw hynny ddim yn golygu nad oes ots gen i am safon y Gymraeg sydd ar wefusau darlledwyr a newyddiadurwyr ac awduron. Mi fyddwn yn dadlau y dylai pobl felly fod yn weddol agos ati. Ond does dim cyfiawnhad dros feirniadu pawb am wallau gramadegol a geiriau Saesneg wrth iddynt sgwrsio a thraethu ar radio a theledu, mewn siop, ar gae chwarae, neu yn unman arall o ran hynny. Dwi ddim yn gwirioni ar Gymraeg gwallus, ond mae’n well gen i Gymraeg gwallus na dim Cymraeg o gwbl.

Ac eto, mi fynnaf fod yn ‘blismon iaith’ – nid i neb arall ond – i mi fy hun. Mae’n gas gen i bob camgymeriad gramadegol neu iaith wallus sy’n llithro i mewn i’r hyn y byddaf yn ei sgwennu. Gwaetha’r modd, mae gormod o lawer ohonynt; a chaed un arall y Sul diwethaf.

Fel arfer, ceisio eu hanwybyddu a wnaf.  ’Dwy fi, mwy na neb arall, yn mwynhau tynnu sylw at fy meiau fy hun! Ond mae’n anodd anwybyddu’r camgymeriad oedd yn y frawddeg: ‘Ond er mwyn ein hachub ni fu raid i’n Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf’.

Trwy dreiglo’r gair ‘bu’ yng nghanol y frawddeg a hepgor y coma o’i flaen newidiwyd ystyr y frawddeg yn llwyr. Doeddwn i ddim yn bwriadu dweud NA fu raid i’r Iesu fynd i drafferth. Yr hyn y bwriadwyd ei ddweud oedd: ‘Ond er mwyn ein hachub, bu raid i’n Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf’. 

Do, er mwyn ein hachub, bu raid i Iesu Grist fynd i’r drafferth ryfeddaf. Nid ar chwarae bach y gadawodd berffeithrwydd y nefoedd a dod i fyd llawn blinder a hagrwch, gan roi heibio’i orsedd er mwyn dod yn ddyn meidrol. Nid peth bach oedd cymryd arno gyfyngiadau a gwendid dyn, ac yntau ei hun yn Fab Duw. Y fath ymdrech a olygai iddo wedyn i fod yn ddyn perffaith, yn rhoi ufudd-dod llwyr i’w Dad Nefol er gwaethaf pob temtasiwn i bechu fel pob dyn a dynes a’i blaenorodd ac a’i dilynodd ar wyneb daear. Mor galed oedd goddef gwawd a gelyniaeth pobl oedd a’u bryd ar ei ddal a’i ladd. Mor anodd dal ati â chynifer o bobl un ai’n camddeall ei neges neu yn ei gwrthod, a hyd yn oed ei ddisgyblion yn araf i dderbyn popeth a ddywedai wrthynt. Ac yn y diwedd, yr ildio llwyr a’i dygodd i Galfaria, i ddioddef ac i farw. A pham y fath drafferth? Er mwyn ein hachub. Nid er ei fwyn ei hun y bu’r cyfan, ond er mwyn eraill. Waeth faint o ymdrech a roddwn, na’r drafferth yr awn iddi, y mae’n gwbl amhosibl i neb ohonom ein hachub ein hunain rhag y gosb y mae ein pechod yn ei dwyn arnom. Dim ond Iesu Grist, trwy ei ymdrech fawr wrth fyw a marw drosom, a ddaw a ni i’r diogelwch a’r achubiaeth y mae’r Efengyl yn ei chyhoeddi.    

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 22 Tachwedd, 2020

Dim panic!

“Don’t panic!” oedd un o ymadroddion bachog y gyfres Dad’s Army. Aeth Capten Mainwaring a’i blatŵn i bob math o helbulon yn y gyfres gomedi wych hon. Mae gen i frith gof iddynt unwaith fynd ar goll wrth gymryd rhan mewn rhyw ymarfer neu’i gilydd. O bosibl nad yw hynny’n gywir; ond mi gollwyd tair o raglenni cynnar y gyfres gan fod y tapiau ffilm wedi eu glanhau a’u hailddefnyddio gan y BBC.  Ail grëwyd y rhaglenni hynny’r llynedd gan sianel deledu arall gydag actorion gwahanol.

Rhai da oedd Mainwaring, Wilson, Jones, Fraser, Walker, Godfrey a Pike.  Roedd hefyd ambell aelod ymylol arall o’r platŵn, yn cynnwys y Cymro Cheeseman. Ond nid Carlton-Smith. 

Ar Wastadedd Caersallog (Salisbury Plain) mae 150 milltir sgwâr o dir ymarfer y Fyddin, gyda 47 milltir sgwâr ohono wedi ei neilltuo ar gyfer saethu. Yn ddiweddar, gollyngwyd Mark Carlton-Smith yno ar ganol ymarfer milwrol. Roedd i fod i gyfarfod â chatrawd arbennig; ond gadawodd yr hofrennydd o yn y man anghywir, ac roedd ar goll am sbel a neb yn gwybod ble’r oedd. Fe’i cafwyd yn ddiogel; ond y fath embaras o gofio iddo fynd yno i godi calon y milwyr. Mwy o embaras oedd y ffaith mai’r General Sir Mark Carlton-Smith yw Pennaeth y Fyddin Brydeinig! Gallaf ddychmygu Corporal Jones yn gweiddi, “Don’t panic! Sir!”

Doedd ei radd fel Cadfridog na’i deitl ‘Syr’ na’i statws fel Pennaeth y Fyddin (na hyd yn oed ei enw dwbl-baril) yn diogelu Mark druan rhag mynd ar goll. A druan ohonom ninnau: dyw ein statws na’n cefndir na’m magwraeth na’n cymeriad na’n cyraeddiadau na dim arall yn ein diogelu rhag bod ar goll oddi Dduw. Trwy gamgymeriad rhywun arall mae’n debyg yr oedd y Cadfridog ar goll. Y mae a wnelo camgymeriad rhywun arall â’r ffaith ein bod ninnau ar goll. Mae a wnelo Adda â’r peth, gan fod ei bechod ef yng ngardd Eden yn bechod y byd.  Unwaith y pechodd Adda, roedd pechod yn rhan ohonom.  Am iddo fo bechu yr ydym oll yn pechu, nes bod Paul yn dweud bod ‘pawb yn marw yn Adda’ (1 Corinthiaid 15:22). 

Ac eto, ni allwn bwyntio bys at Adda gan ein bod ninnau ar fai. Rydym yn gwbl gyfrifol nid yn unig am ein cyflwr fel pobl sydd ar goll ac ymhell oddi wrth Dduw, ond hefyd am bob gweithred a meddwl amherffaith a drwg. Rydym yn dewis peidio â gwrando ar Dduw ac yn dewis peidio ag ufuddhau i’w orchmynion.  Ac nid yw nac enw da na defod grefyddol na gweithredoedd arwrol o ddim lles i ni.

Daeth y milwyr o hyd i’r Cadfridog Carlton-Smith yn ddidrafferth. Ond er mwyn ein hachub ni, bu raid i’n Cadfridog a’n Brenin, Iesu Grist ei hun, fynd i’r drafferth ryfeddaf. Er mwyn ein dwyn at Dduw, bu raid iddo ysgwyddo’r bai am ein pechod a marw trosom. Ac am iddo wneud hynny, does dim rhaid i ni banicio o gwbl gan fod modd pwyso’n llwyr arno Ef.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 15 Tachwedd, 2020

Llwynog

Dweud rhywbeth am ei hil yn hytrach na’i chymeriad a wnai enw canol Siân. Roedd ei gŵr yr un mor slei â hi. Pe na fyddai Llyfr Mawr Y Plant yn ormod o waith darllen iddo byddai Mr Trump wedi deall ers talwm mor slei yw pob llwynog.

Ac onid yn slei, ‘ganllath o gopa’r mynydd’, yr ymddangosodd llwynog Williams Parry hefyd?

‘Ar ddiarwybod droed a distaw duth,

Llwybreiddiodd ei ryfeddod prin o’n blaen;

Ninnau heb ysgog ac heb ynom chwyth

Barlyswyd ennyd.’

Er anwyled Blewyn Coch a Slei Bach a’u cenawon, nid creadur i ymddiried ynddo mo llwynog. Daw’n llechwraidd i ymosod, ac fe dâl i bobl gofio hynny. Yn rhy hwyr o’i ran ef  y deallodd yr Arlywydd nad oes modd ymddiried yn y llwynog a fu mor bleidiol iddo ers pedair blynedd a mwy. Roedd yn ofni bod cefnogaeth Fox News iddo’n gwegian fymryn cyn yr Etholiad. Ond bellach y mae yntau o bosibl wedi ei barlysu ennyd wrth sylweddoli fod ei hoff orsaf newyddion yn dechrau’r  ymbellhau a oedd yn sicr o ddigwydd pe na fyddai’r Arlywydd yn cael ei ail ethol. Un peth y medrwch fod yn sicr ohono yw na fyn ymerodraeth Rupert Murdoch gefnogi collwr, heb sôn am gollwr sâl a stranclyd. Er mwyn yr ymerodraeth honno, buan y dyfynnir geiriau’r soned ar donfeddi Fox wrth gyfeirio at yr un y bu’n ei foli cyhyd:

‘Digwyddodd, darfu, megis seren wib.’

Buan iawn y gwelodd y Mab Afradlon yn y ddameg ‘nad oedd neb yn cynnig dim iddo’ wedi iddo wario’r cyfan oedd ganddo. Buan y diflannodd rhai a fu’n croesawu Iesu ar Sul y Blodau pan ddaliwyd ef o fewn dyddiau. Buan y cefnodd Hymenaeus ac Alexander  (1 Timotheus 1:20) ar Paul pan aeth pethau yn anodd iddo ef a’i gyd-gredinwyr.

Profiad chwerw yw’r sylweddoliad mai rhywbeth dros dro yw cefnogaeth pobl. O’r olwg oedd arno at ddiwedd yr wythnos, mae’r Arlywydd o bosibl yn dechrau deall hynny. Golwg dyn a ‘barlyswyd ennyd’ oedd arno nos Fercher wrth iddo draddodi ei araith o gyhuddiadau di-sail. Y gwir yw bod yna bobl well o lawer nag ef wedi profi’r chwerwedd o gael ffrindiau a chydweithwyr a chefnogwyr yn cefnu arnynt mewn byd a betws. Ac felly gwyn fyd bawb all ddweud, ‘Y neb y mae iddo gyfeillion, cadwed gariad: ac y mae cyfaill a lŷn wrthyt yn well na brawd’ (Diarhebion 18:24). Ond gwell fyth, gwyn fyd y sawl a gano, ‘Pan droir yn adfeilion amcanion pob dyn, / Mi ganaf mor ffyddlon yw’r Cyfaill a lŷn’.

Y Cyfaill hwnnw yw’r Arglwydd Iesu Grist, a addawodd, ‘Ni adawaf chwi’n amddifad’ (Ioan 14:18) ac ‘Yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser’ (Mathew 28:20).

‘Gweld yr Iesu, dyna ddigon

  ar y ffordd i enaid tlawd;
dyma gyfaill bery’n ffyddlon    

  ac a lŷn yn well na brawd.’

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 08 Tachwedd, 2020