Carmel

13592710_1232675306765127_2647251107082071075_n

Eglwys Annibynnol

Carmel, Llanllechid

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

 

 

Oedfaon y Sul

Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch

Oedfa am 2.00 neu 5.00 o’r gloch

Am y manylion diweddaraf am yr oedfaon – http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Oedfa Sefydlu

Cynhaliwyd Oedfa Sefydlu’r Parchg John Pritchard yn weinidog yr Arglwydd Iesu Grist i eglwysi Bethlehem, Talybont a Charmel, Llanllechid yng nghapel Carmel, Llanllechid nos Sul, Mawrth 22, 2015.  

Cafwyd oedfa fendithiol iawn. Cyn-weinidog Carmel a Bethlehem, y Parchg Geraint Hughes, oedd yn llywyddu’r oedfa ac yn arwain defod y Sefydlu, a chyfeiriodd at y ffaith anarferol mai’r Parchg John Pritchard oedd wedi gwneud y gwaith hwnnw pan gafodd ef ei sefydlu’n weinidog i’r ddwy eglwys ynghyd ag eglwys Jerusalem, Bethesda ar ddechrau ei weinidogaeth yn Nyffryn Ogwen.  Go brin fod peth felly’n ddigwyddiad cyffredin iawn.

 Diolch i bawb a gymerodd ran yn y gwasanaeth, ac yn arbennig i’r Parchg Euros Wyn Jones, Llangefni am y neges rymus yn ei bregeth a oedd yn seiliedig ar Eseia 52:7.  Soniodd am darddiad a chynnwys ac effaith y neges fawr y mae negesydd Duw yn ei chyhoeddi.  Fe’n hatgoffwyd mai Duw sy’n teyrnasu a bod gennym Efengyl ogoneddus i’w chyhoeddi i’r byd.

Un peth anarferol arall am yr oedfa oedd cyflwyno i’r Gweinidog newydd ffon gerdded a fu’n eiddo i Edward Stephen, neu Tanymarian, a fu’n weinidog yn Llanllechid yn ail hanner y bedwaredd ganrif ar bymtheg.  Ers hynny, mae’r ffon wedi ei rhoi yng ngofal pob un o weinidogion Carmel yn eu tro, ac mae’n siwr ei bod wedi atgoffa pob un ohonynt o’r ffaith eu bod yn rhan o waith Teyrnas Dduw sy’n para o oes i oes.

Wedi’r oedfa, cafwyd croeso arbennig a lluniaeth yn y festri.  Roedd yn braf iawn cael sgwrs wrth y byrddau bwyd.  Diolch yn fawr iawn i bawb a fu’n paratoi’r lluniaeth ac yn ei weini.

Edrychwn ymlaen at gydweithio yng ngwaith yr Arglwydd yn yr eglwysi ac yn yr Ofalaeth.

‘Dwylo Prysur’

Clwb yr Ifanc a gynhelir yng Ngharmel am 7.00 o’r gloch bob nos Wener yw ‘Dwylo Prysur’.

Am y manylion diweddaraf am yr oedfaon – http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

 

Cyfarfod ‘Dosbarth Gwau’

Cynhelir cyfarfodydd ‘Gwaith Llaw’ yn y festri bob pythefnos ar brynhawn Llun rhwng 2.00 a 4.00 o’r gloch.

Am y manylion diweddaraf  – http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

‘Te Bach’

Cynhelir y ‘Te Bach’ yn y festri unwaith y mis ar brynhawn Llun rhwng 2.30 a 4.00 o’r gloch.

Am y manylion diweddaraf – http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s