Ebeneser

Eglwys Annibynnol

Ebeneser, Deiniolen 

Côd Post: LL55 3HR

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

 

Oedfaon y Sul yn Ebeneser (ar y cyd ag eglwys Cefnywaun)

Oedfaon arferol: 

Oedfa am 5.00 o’r gloch bob nos Sul (ar wahân i drydydd Sul y mis pan gynhelir yr oedfa am 3.30 o’r gloch)

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

 

Yr Ysgol Sul: Nid oes Ysgol Sul ar hyn o bryd

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/yr-ysgolion-sul

 

Cyfarfodydd eraill:

Dosbarth Beiblaidd: 7.00 o’r gloch bob pythefnos ar nos Fercher yn Yr Haciau, Penisarwaun

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Cymdeithas Undebol: 7.00 o’r gloch ar bedwerydd nos Lun y mis

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

 Ethol Diaconiaid Newydd

Bore Sul, Tachwedd 17

Byddwn yn ethol diaconiaid newydd i eglwys Ebeneser yn ystod yr oedfa fore Sul, Tachwedd 17 (10.00 o’r gloch).

Gwneir hyn trwy bleidlais bapur. Yr aelodau a fydd yn yr oedfa gaiff bleidleisio.

A wnewch chi ymdrech arbennig i fod yno os gwelwch yn dda.

 

Apêl Adnewyddu’r Festri

Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd at y Dyddiau o Roddion a gafwyd ddydd Gwener a dydd Sadwrn, Mawrth 9 a 10 er budd Cronfa Adnewyddu Festri Ebeneser.  Derbyniwyd ychydig dros £3,000.  Gwerthfawrogir bob cefnogaeth i’r apêl hon ac edrychwn ymlaen at osod gwresogyddion newydd ac adnewyddu’r llwybr at ddrws y festri.

 Cymanfa Dosbarth Cwm y glo

Cynhaliwyd Cymanfa Ganu Annibynwyr Cwm y glo yn Capel Coch, Llanberis ddydd Sul, Mai 17.   Arweinydd y Gân oedd Gareth Jones, Llanberis.  Cyfeiliwyd gan Bethan Holding (organ); Falmai Pritchard (piano); Gerwyn Murray a Ceri Murray (gitars); a Dafydd Lake (drymiau).  Cymerwyd rhan gan blant Ysgolion Sul Llanberis, Deiniolen a Phenisarwaun.  Llywyddwyd gan y Parchg John Pritchard.

Cyfarfod Pregethu

Cynhaliwyd Cyfarfod Pregethu blynyddol Ebeneser ddydd Sul, Mai 10.  Gwasanaethwyd yn y ddwy oedfa gan y Parchg Dewi Morris, Porthmadog.

 Swper Blynyddol Cymdeithas Undebol Deiniolen

 Daeth tymor y Gymdeithas i ben nos Fawrth, Ebrill 28, gyda’r Swper Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghlwb Golff, Caernarfon.

 Cafwyd bwyd ardderchog, ac roedd pawb wedi mwynhau’r wledd.

 Cyflwynwyd y gwr gwadd, Mici Plwm, gan y Parchg John Pritchard, Llywydd y Gymdeithas.  Cafwyd sgwrs hynod o ddiddorol gan Mici Plwm am ei hunangofiant, Meical Ddrwg o Dwll y Mwg.  Soniodd am yr ysgogiad i ysgrifennu’r gyfrol a’r broses o roi’r hanes ar bapur.  Cawsom flas ar gynnwys y gyfrol hefyd wrth iddo adrodd rhai o’r hanesion a gofnodwyd ynddi.  Soniodd am rai o’i deithiau i wahanol rannau o’r byd, gan gydio’r gwahanol atgofion wrth ddarn o garreg neu wrthrych a ddygodd adref gydag ef o’r gwahanol wledydd.  Cafwyd noson o hwyl a chwerthin, ac ar y diwedd roedd cyfle i brynu’r gyfrol.

 

Gwerthfawrogir y nawdd ariannol a gafwyd oddi wrth Academi at gynnal y noson.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: