Ebeneser

Eglwys Annibynnol

Ebeneser, Deiniolen 

Côd Post: LL55 3HR

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Oedfaon y Sul yn Nhy Elidir ar Stryd Fawr Deiniolen (ar y cyd ag eglwys Cefnywaun)

Oedfaon arferol: 

Oedfa am 5.00 o’r gloch bob nos Sul (ar wahân i drydydd Sul y mis pan gynhelir yr oedfa am 3.30 o’r gloch)

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Yr Ysgol Sul: Nid oes Ysgol Sul ar hyn o bryd

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/yr-ysgolion-sul

Cyfarfodydd eraill:

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Cymdeithas Undebol: 7.00 o’r gloch ar bedwerydd nos Lun y mis

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau