Rehoboth

6877580102_fe3b47517d_b

Rehoboth, Nant Peris

Eglwys Bresbyteraidd Cymru 

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Uno dwy eglwys

Ddiwedd 2018 ymunodd eglwys Rehoboth ag eglwys Capel Coch, Llanberis ac mae’r oedfaon yn cael eu cynnal yn Capel Coch.  Penderfyniad aelodau Rehoboth oedd hwn, ac er y gofid o weld capel yn cau mae’r eglwys yn parhau fel rhan o’r eglwys unedig newydd yn Capel Coch.  Gweddiwn am fendith Duw arnom wrth i ni barhau i’w addoli a’i wasanaethu.

Bwriedir gwerthu adeiladau Rehoboth wedi sicrhau caniatad angenrheidiol i wneud hynny.

Cyngerdd Nos Sul y Pasg

Eleni eto, mae croeso cynnes i chi i gyngerdd yn Rehoboth, y tro hwn yng nghwmni Wil Tân, nos Sul y Pasg, 4ydd o Ebrill, am 7 o’r gloch.

Bydd Wil yn canu’r ffefrynnau i gyd, fel Y Border Bach, Rwy’n clywed y llais, Pam o Dduw y rhoist im y gwaith?  Bydd hefyd yn canu Yr Eglwys Fach Dawel hefo Elwyn Hogia’r Wyddfa.  Bydd Elin Mai hefyd yn cymryd rhan yn y cyngerdd.

Y tro hwn, y nod fydd:

1.  Ail godi ymwybyddiaeth o sefyllfa Evelyn Calcabrini, sydd ysywaeth, dal heb yr hawl i ddod i’r wlad.  Credaf y dylai’r “cwestiwn Calcabrini” fod yn ganolog i’r etholiad ym mis Mai; a bwriadwn fynd â’r maen i’r wal yn ystod yr Etholiad trwy ofyn am gefnogwyr i ddod i Oldham gyda ni i ganfasio yn erbyn y Gweinidog Mewnfudo, Phil Wollas;

2.   Codi arian i helpu Cristnogion sydd wedi ffoi i’r Deyrnas Unedig o Irac, a herio awdurdodau creulon Y Swyddfa Gartref ac Asiantaeth y Ffin, sy’n bygwth eu gyrru’n ôl i sefyllfa o berygl mawr.  Onid yw’r hawl i groesawu ffoaduriaid i’n gwlad, fel yr hawl i groesawu câr a cheraint, yn un o hawliau sylfaenol cenhedloedd?  Onid yw’r hyn a brofodd Evelyn (a Shirley, tan i’r Swyddfa Gartref ildio yn ei hachos hi) yn dangos methiant ein gwleidyddiaeth?  Gobeithiwn y bydd y digwyddiad yn rhoi mwy o bwysau ar y Llywodraeth i syrthio ar eu bai yn achos y Cristnogion hyn o Irac.

Ers dechrau’r rhyfel yn Irac yn 2003, mae bron i ddwy fil o Gristnogion wedi eu lladd yno gan y terfysgwyr mewn gweithrediadau o ddialedd.  O’r 200 o eglwysi a oedd ar agor, cafwyd ffrwydradau mewn 65 ohonynt; (22 ohonynt ers Ionawr 2008).

Bydd mynediad i’r cyngerdd am ddim, ond gwerthfawrogir cyfraniadau o £5 neu fwy at yr achos.  Caiff yr holl elw ei roi i helpu ffoaduriaid Cristnogol o Irac.

Bydd panad cyn y cyngerdd, am 6 o’r gloch.

Am ragor o fanylion, ffoniwch 01286 871218 neu 07718982732;  neu e-bostio eilian@talktalk.net

Cyngerdd Patagonia

Llongyfarchiadau i Eilian Williams ar lwyddiant eithriadol y cyngerdd a gynhaliwyd yng nghapel Rehoboth nos Sadwrn, Gorffennaf 11 er mwyn codi arian i dalu am docynnau awyren i’r ddwy ferch o Batagonia a anfonwyd adref o faes Awyr Heathrow yn ddiweddar gael dychwelyd i Brydain. Roedd y capel yn rhwydd lawn, a llwyddwyd i godi dros £2,400, a hynny mewn cyngerdd oedd yn rhad ac am ddim! Y gobaith yw y bydd Shirley Edwards ac Evelyn Calcabrini yn cael teithio nôl yma o fewn yr wythnos, ac erbyn diwedd y mis fan bellaf. Roedd clywed Erica Roberts, chwaer Shirley, yn adrodd y stori yn dangos mor ynfyd oedd y penderfyniad i wrthod i Shirley gael dod i Gymru. Llongyfarchiadau mawr i Eilian am gynnal noson mor arbennig a denu cynulleidfa a chefnogaeth o bell ac agos.

 

Penblwydd Hapus

 

Roedd Mrs Jennie Wyn Jones, Dwyfor, yn dathlu ei phenblwydd yn 80 oed ddydd Sul, Mawrth 8.  Ac yn ôl ei harfer, roedd yn ei lle wrth yr organ yng nghapel Rehoboth y pnawn hwnnw.

 

Wedi’r oedfa aeth pawb trwodd i’r festri lle roedd te parti wedi ei baratoi ar ei chyfer, a chafwyd cyfle i fwynhau sgwrs gyda’n gilydd.  Diolch yn fawr iawn i Eilian a Gwen Williams am baratoi’r parti a’r gacen benblwydd i Mrs Jones.

 

Dymunwn benblwydd hapus iawn i Mrs Jones, gan ddiolch yn arbennig am ei gwaith yng nghapel Rehoboth dros y blynyddoedd.  Mae wedi bod yn organyddes yn Rehoboth ers bron i 40 o flynyddoedd, a gwerthfawrogwn ei gwasanaeth yn fawr iawn.

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: