Yr Ysgolion Sul

Ysgol Sul Unedig Deiniolen

Dim Ysgol Sul ar hyn o bryd.  

Ysgol Sul Capel Coch, Llanberis

Dydd Sul, Mai 28 – Ysgol Sul am 11.15 o’r gloch 

Ysgol Sul Carmel, Llanllechid 

Cynhelir yr Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch ar fore Sul.

Dydd Sul, Mai 28 – Ysgol Sul am 10.30 o’r gloch 

Ysgol Sul Bethlehem, Talybont 

Cynhelir yr Ysgol Sul am 10.00 o’r gloch ar fore Sul.

Dim Ysgol Sul ar hyn o bryd

‘Capel Got Talent’ 2014

Nos Wener, Chwefror 21, 2014
yn Capel Coch
DSCN2447
Cliciwch yma www.gronyn.org/yr-ofalaeth/capel-coch i weld rhagor o luniau

Gwasanaeth Nadolig Capel Coch 2013

Cliciwch yma www.gronyn.org/yr-ofalaeth/capel-coch i weld rhagor o luniau

Cawl Cinio, Tachwedd 24, 2013

DSCN2249 (2)

i weld lluniau’r Cawl Cinio

‘Capel Got Talent’

Nos Wener, Ionawr 11, 2013
yn Capel Coch
Y trefnwyr, y cystadleuwyr a'r beirniad
Y trefnwyr, y cystadleuwyr a’r beirniad

Cafwyd noson lwyddiannus iawn yn festri Capel Coch echnos wedi ei threfnu gan ieuenctid dosbarth hynaf yr Ysgol Sul.  Eu syniad hwy oedd cynnal y noson er mwyn codi arian at Apêl Guatemala (Eglwys Bresbyteraidd Cymru a Chymorth Cristnogol).

Roedd yn noson hwyliog iawn, a chafwyd 17 o eitemau amrywiol: canu, karate, dawnsio, jyglo, deud stori, gwaith crefft, y Co’ Bach, triciau, troelli plat, canu piano, chwarae gitar, sgets a Sion y ci.  Roedd yn braf iawn gweld cymaint o blant ac oedolion yn cymryd rhan, a phawb yn mwynhau gwneud hynny.  Roedd yn amlwg bod y gynulleidfa wrth ei bodd.

Wrth feddwl am feirniad ar gyfer y noson, meddyliodd yr ieuenctid ar unwaith am Dafydd Iwan, ac felly roeddem yn ddiolchgar iawn iddo am ddod atom.  Cafwyd sylwadau byr ganddo ar ôl pob eitem, a’r cyfan yn ganmoliaeth ac anogaeth.  Gobeithio ei fod wedi mwynhau ei hun yn ein plith.

Wedi’r cystadlu, cafwyd paned a bisged , a chyfle i bobl brynu llyfrau o’r stondin yr oedd yr hogiau wedi ei threfnu.

Ac yna, cafwyd yr holl cystadleuwyr a’r trefnwyr at ei gilydd i’r ‘llwyfan’ ar gyfer y dyfarniad.  Ac er mor anodd oedd cael enillydd, gan fod pawb mor dda a’r eitemau mor wahanol i’w gilydd, penderfyniad y beiriniad oedd mai Cadi Thomas fyddai’n derbyn y tlws am ddarllen stori yr oedd hi ei hun wedi ei hysgrifennu.  Llongyfarchiadau mawr iddi, a diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd ran, ac i Dafydd Iwan am ei gefnogaeth.  Diolch i bawb a ddaeth yno i gefnogi.  A diolch wrth gwrs i’r trefnwyr, Aled Gwyn, Iolo, Sion Ifan ac Aled Sion.  Gwnaed elw o £170.

Cyflwyno'r tlws i'r enillydd
Cyflwyno’r tlws i’r enillydd
Cyfri'r arian!
Cyfri’r arian!
  Enillwyr Cwpan Efe 2012
Tim Pêl droed 5-yr-ochr
Ysgol Sul/CICiau Capel Coch

Parti Nadolig 2010

 

Ar noson o eira …

 

… o Ddeiniolen a Llanberis …

 

… daeth y plant i barti’r Ysgolion Sul …

… a diolch am hynny, cyrhaeddodd Sion Corn hefyd.

Cwpan CIC Dolgellau

 
Tim pel droed 5 yr ochr Capel Coch a ddaeth yn ail yng nghystadleuaeth Cwpan CIC Dolgellau, ddydd Sadwrn, Gorffennaf 17, 2010

 

 
 
 
 
 
 
  

 Penwythnos yng Ngholeg y Bala

 Aeth 17 o blant Ysgolion Sul Llanberis a Deiniolen am benwythnos i Goleg y Bala o nos Wener hyd ddydd Sul, Ebrill 23-25. Roeddem yn rhannu’r penwythnos efo Ysgol Sul Llanrug.

Cawsom amser arbennig o dda. “Colli ac Ennill” oedd teitl y cwrs, a chawsom hanes Iesu’n cerdded ar y dwr; Iesu’n iachau gwas y canwriad; Mair a Martha; a Sacheus. Clywsom am bwysigrwydd ymddiried yn Iesu; cael ffydd yn Iesu; gwrando ar Iesu; a gadael i Iesu newid ein bywydau.

Diolch yn fawr i Nia Williams, a Zoe, Gwilym a Steffan am eu croeso ac am ofalu amdanom. Diolch hefyd am y bwyd da a’r hwyl a gawsom ar y cwrs.

  

 

 

  NADOLIG 2009

 

Gwasanaeth Nadolig plant Capel Coch, nos Sul, Rhagfyr 20, 2009

 DIOLCH

Diolch yn fawr iawn i Nia Williams, Blaen Cae Isaf, am ei gwaith yn arwain yr Ysgol Sul dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae Nia wedi penderfynu rhoi’r gwaith heibio ddiwedd y tymor hwn, a gwerthfawrogwn ei chyfraniad yn fawr iawn.  Mae wedi bod yn arweinydd gweithgar a gofalus, ac mae pawb sy’n gysylltiedig â’r Ysgol Sul yn gwybod mor ddyledus ydym iddi am bopeth a wnaeth dros y gwaith a thros y plant. Diolch yn fawr iawn, Nia.

Picnic Ysgolion Sul Llanberis a Deiniolen

 Dydd Sul, Gorffennaf 19, 2009

 Bu raid cynnal y picnic yn festri Capel Coch oherwydd y tywydd, ond ni wnaeth hynny amharu’n ormodol ar yr hwyl.  Cafwyd digon o hwyl wrth chwarae gemau (a diolch i Andrew Settatree am ei help efo’r gemau.  Diolch hefyd am gael benthyg y parasiwt o Noddfa, Caernarfon).  Diolch i’r plant a’r rhieni am eu cefnogaeth.

 bwyta

   TRIP YSGOL SUL I SW CAER

 MEHEFIN 27, 2009

S8001498

 S8001486             S8001502   S8001507Aeth dros 70 ohonom ar y Trip Ysgol Sul i Sw Caer, a chafwyd diwrnod arbennig o dda.  Roedd y tywydd yn braf, ond heb fod yn rhy boeth.  Fe wnaeth pawb fwynhau ei hun, yn ôl pob sôn.  Cawsom swper yn y McDonalds yn Nhreffynnon ar y ffordd adref.  

Na! – nid yr un ohonom ni oedd yn gyfrifol am helpu 30 mwnci i ddianc, nes bod raid anfon pawn allan o’r Sw am gyfnod. Yr wythnos ar ôl i ni fod yno y digwyddodd hynny.  Doedd o ddim byd i’w wneud efo ni.  Fe wnaeth pawb ohonom ni fyhafio.