Cefnywaun

Cefnywaun, Deiniolen

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

 

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Ysgrifennydd:

I’w b/phenodi

Trysorydd:

Mr Irfon Thomas

6 Tai Marian, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3NR

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau’r Sul:

Miss Marian Jones,

Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3ET

Blaenoriaid

Miss Marian Jones

 

Oedfaon y Sul yn Ebeneser (ar y cyd ag eglwys Ebeneser)

Oedfaon arferol: 

Oedfa am 5.00 o’r gloch bob nos Sul (ar wahân i drydydd Sul y mis pan gynhelir yr oedfa am 3.30 o’r gloch)

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Yr Ysgol Sul: Nid oes Ysgol Sul ar hyn o bryd

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/yr-ysgolion-sul

 

 

Cyfarfodydd eraill:

Dosbarth Beiblaidd: 7.00 o’r gloch bob pythefnos ar nos Fercher yn Yr Haciau, Penisarwaun

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

Cymdeithas Undebol: 7.00 o’r gloch ar bedwerydd nos Lun y mis

Gweler y manylion llawn ar http://www.gronyn.org/cyhoeddiadau

 

Colled fawr

Mrs Margaret Cynfi Griffith

Bu farw Mrs Margaret Cynfi Griffith yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun, yn hwyr nos Lun, Rhagfyr 5, 2016, ychydig funudau’n brin o’i phen blwydd yn 84 oed.  Cydymdeimlwn ag Emyr a Rhiannedd, Iola a Rhys, a Glyn a Nia a’u teuluoedd yn eu colled fawr. Rhoddodd Margaret oes o wasanaeth i eglwys Cefnywaun, fel athrawes Ysgol Sul, organyddes, blaenor (ers 1992), ysgrifennydd cyhoeddiadau’r Sul am dros 40 o flynyddoedd ac ysgrifennydd yr eglwys ers dros ugain mlynedd.  Bu hefyd yn ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Undebol Deiniolen.  Bu’n gefn mawr i’r eglwys a’i haelodau, ac yr oedd ei gofal am yr eglwys yn eithriadol.  Yr oedd yn wraig ddiwylliedig, ac yn ddarllenwraig frwd.  Roedd yn athrawes boblogaidd, a daeth yr yrfa a ddechreuodd yn Hwlffordd ac yna ym Motwnnog i ben gyda’i hymddeoliad o Ysgol Brynrefail.  Bu’n gefn eithriadol i bob gweinidog y bu’n cydweithio â hwy yn yr eglwys, a thros gyfnod o 28 o flynyddoedd ni chefais ond y gefnogaeth gadarnaf ganddi bob amser.  Mae’n gadael bwlch anodd os nad amhosibl ei lenwi o fewn yr eglwys.  – John Pritchard

Cyfarfod Pregethu 2013

Y Parchg Ddr Elwyn Richards, Caernarfon oedd y pregethwr gwadd yng Nghyfarfod Pregethu Blynyddol Cefnywaun nos Sul y Pasg, Mawrth 31, 2013.  Diolch iddo am ei wasanaeth.

Apêl Adnewyddu’r Festri

 Diolch yn fawr iawn i bawb a gyfrannodd at y Dyddiau o Roddion a gafwyd ddydd Gwener a dydd Sadwrn, Mawrth 9 a 10 er budd Cronfa Adnewyddu Festri Ebeneser.  Derbyniwyd ychydig dros £3,000.  Gwerthfawrogir bob cefnogaeth i’r apêl hon ac edrychwn ymlaen at osod gwresogyddion newydd ac adnewyddu’r llwybr at ddrws y festri.   

Blaenor newydd

Llongyfarchiadau i Miss Marian Jones a ordeiniwyd yn flaenor yn eglwys Cefnywaun mewn oedfa a gynhaliwyd gan yr Henaduriaeth yng Nghapel Cysegr, Bethel nos fawrth, Hydref 25, 2011.  Pob bendith a dymuniadau gorau iddi.  

 

Teyrnged

Mr Eifion Williams – Colled fawr i’r eglwys oedd marwolaeth Mr Eifion Williams, nos Sul, Ionawr 30, 2011.  Bu’n flaenor am yn agos i 50 mlynedd, gan iddo gael ei ordeinio yn 1962.  Gwasanaethodd yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd.  Bu’n gofalu am adeiladau’r capel am flynyddoedd hefyd.  Roedd ei gyfraniad i fywyd yr eglwys yn fawr, a bu’n aelod ffyddlon a gwerthfawr o bwyllgorau’r eglwys a’r Ofalaeth.  Bu’n gyfaill da, yn gydweithiwr ffyddlon, ac yn gefn mawr i mi fel ei weinidog am dros 22 o flynyddoedd, a byddaf yn gweld ei golli yn fawr.  Diolch am ei gyfraniad at waith yr eglwys mewn cyfnod a fu’n ddigon anodd ar lawer cyfrif, ac yn arbennig felly yn ystod y trafodaethau a’n harweiniodd i adael capel Cefnywaun a pharhau’r Achos trwy i eglwys Cefnywaun rannu adeilad Ebeneser.  Wedi cyfnod o waeledd mawr, roedd yn benderfynol o ail ymuno â ni yn yr oedfaon, a llwyddodd i wneud hynny mor ffyddlon ag erioed hyd at y Sul olaf un cyn iddo gael ei daro’n wael a’i gipio i’r ysbyty.

 

 Cyfraniadau Ariannol

 

 Mae’r eglwys yn bwriadu hawlio ad-daliad Treth dan Gynllun Rhodd Cymorth ar y cyfraniadau a wneir gan yr aelodau.  Miss Marian Jones, Dinorwig, fydd yn gofalu am y gwaith hwn.  Os ydych yn talu treth incwm, gall pob cyfraniad ariannol a wnewch i waith yr eglwys fod yn werth mwy wrth i ni hawlio’r ad-daliad.  Does dim angen i chi wneud dim ond llenwi ffurflen sy’n cadarnhau eich bod eisiau i’ch cyfraniadau gael ei cyfrif fel cyfraniadau “Rhodd Cymorth”.  Am bob £1 a gyfrannwch chi, gall yr eglwys hawlio 20 ceiniog arall oddi wrth Dreth y Wlad.  Mae’r ffurflenni ar gael gan Miss Marian Jones.

 

Swper Blynyddol

Cymdeithas Undebol Deiniolen

 

Daeth tymor y Gymdeithas i ben nos Fawrth, Ebrill 28, gyda’r Swper Blynyddol a gynhaliwyd yng Nghlwb Golff, Caernarfon.   Cafwyd bwyd ardderchog, ac roedd pawb wedi mwynhau’r wledd.

Cyflwynwyd y gwr gwadd, Mici Plwm, gan y Parchg John Pritchard, Llywydd y Gymdeithas.  Cafwyd sgwrs hynod o ddiddorol gan Mici Plwm am ei hunangofiant, Meical Ddrwg o Dwll y Mwg.  Soniodd am yr ysgogiad i ysgrifennu’r gyfrol a’r broses o roi’r hanes ar bapur.  Cawsom flas ar gynnwys y gyfrol hefyd wrth iddo adrodd rhai o’r hanesion a gofnodwyd ynddi.  Soniodd am rai o’i deithiau i wahanol rannau o’r byd, gan gydio’r gwahanol atgofion wrth ddarn o garreg neu wrthrych a ddygodd adref gydag ef o’r gwahanol wledydd.  Cafwyd noson o hwyl a chwerthin, ac ar y diwedd roedd cyfle i brynu’r gyfrol.

Gwerthfawrogir y nawdd ariannol a gafwyd oddi wrth Academi at gynnal y noson.

Cyfarfod Pregethu Sul y Pasg

Ers blynyddoedd, mae eglwys Cefnywaun wedi cynnal Cyfarfodydd Pregethu ar Sul y Pasg.  Ac er bod pethau wedi newid llawer o ran trefn yr oedfaon hyn dros y blynyddoedd, mae’r traddodiad yn parhau.

Penderfynwyd gofyn i’r gweinidog, y Parchg John Pritchard, i arwain oedfa’r bore eleni, er mwyn rhoi cyfle iddo fod mewn oedfa yn Neiniolen ar Sul y Pasg am y tro cyntaf erioed.  Gan fod y Cyfarfod Pregethu’n cael ei gynnal bob Pasg, hon oedd yr oedfa gyntaf iddo ei chael gyda ni ar Sul y Pasg er ei fod yma ers 20 mlynedd.  Arweiniwyd oedfa’r hwyr gan y Parchg W R Williams, Y Felinheli, a diolchwn iddo ef am ei wasanaeth.

 

Mae'r sylwadau wedi cau.

%d bloggers like this: