Cefnywaun

Cefnywaun, Deiniolen

Eglwys Bresbyteraidd Cymru

Gweinidog:

Y Parchg John Pritchard

Cilfynydd, Llanberis, Caernarfon, Gwynedd LL55 4HB

Ffôn: 01286 872390

E-bost: john.cilfynydd@btinternet.com

Ysgrifennydd:

I’w b/phenodi

Trysorydd:

Mr Irfon Thomas

6 Tai Marian, Deiniolen, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3NR

Ysgrifennydd Cyhoeddiadau’r Sul:

Miss Marian Jones,

Minallt, 7 Bro Elidir, Dinorwig, Caernarfon, Gwynedd  LL55 3ET

Blaenoriaid

Miss Marian Jones

Oedfaon y Sul yn Nhŷ Elidir ar Stryd Fawr Deiniolen (ar y cyd ag eglwys Ebeneser)

Oedfaon arferol: 

Oedfa am 3.30 neu 5.00 o’r gloch bob Sul.

Gweler y manylion llawn dan ‘Cyhoeddiadau’ ar y wefan hon.

https://wordpress.com/page/gronyn.wordpress.com/10

Yr Ysgol Sul: Nid oes Ysgol Sul ar hyn o bryd

Cyfarfodydd eraill:

Colled fawr

Mrs Margaret Cynfi Griffith

Bu farw Mrs Margaret Cynfi Griffith yng Nghartref Nyrsio Penisarwaun, yn hwyr nos Lun, Rhagfyr 5, 2016, ychydig funudau’n brin o’i phen blwydd yn 84 oed.  Cydymdeimlwn ag Emyr a Rhiannedd, Iola a Rhys, a Glyn a Nia a’u teuluoedd yn eu colled fawr. Rhoddodd Margaret oes o wasanaeth i eglwys Cefnywaun, fel athrawes Ysgol Sul, organyddes, blaenor (ers 1992), ysgrifennydd cyhoeddiadau’r Sul am dros 40 o flynyddoedd ac ysgrifennydd yr eglwys ers dros ugain mlynedd.  Bu hefyd yn ysgrifennydd Pwyllgor yr Ofalaeth ac yn Ysgrifennydd Cymdeithas Undebol Deiniolen.  Bu’n gefn mawr i’r eglwys a’i haelodau, ac yr oedd ei gofal am yr eglwys yn eithriadol.  Yr oedd yn wraig ddiwylliedig, ac yn ddarllenwraig frwd.  Roedd yn athrawes boblogaidd, a daeth yr yrfa a ddechreuodd yn Hwlffordd ac yna ym Motwnnog i ben gyda’i hymddeoliad o Ysgol Brynrefail.  Bu’n gefn eithriadol i bob gweinidog y bu’n cydweithio â hwy yn yr eglwys, a thros gyfnod o 28 o flynyddoedd ni chefais ond y gefnogaeth gadarnaf ganddi bob amser.  Mae’n gadael bwlch anodd os nad amhosibl ei lenwi o fewn yr eglwys.  – John Pritchard

Teyrnged

Mr Eifion Williams – Colled fawr i’r eglwys oedd marwolaeth Mr Eifion Williams, nos Sul, Ionawr 30, 2011.  Bu’n flaenor am yn agos i 50 mlynedd, gan iddo gael ei ordeinio yn 1962.  Gwasanaethodd yn ffyddlon ar hyd y blynyddoedd.  Bu’n gofalu am adeiladau’r capel am flynyddoedd hefyd.  Roedd ei gyfraniad i fywyd yr eglwys yn fawr, a bu’n aelod ffyddlon a gwerthfawr o bwyllgorau’r eglwys a’r Ofalaeth.  Bu’n gyfaill da, yn gydweithiwr ffyddlon, ac yn gefn mawr i mi fel ei weinidog am dros 22 o flynyddoedd, a byddaf yn gweld ei golli yn fawr.  Diolch am ei gyfraniad at waith yr eglwys mewn cyfnod a fu’n ddigon anodd ar lawer cyfrif, ac yn arbennig felly yn ystod y trafodaethau a’n harweiniodd i adael capel Cefnywaun a pharhau’r Achos trwy i eglwys Cefnywaun rannu adeilad Ebeneser.  Wedi cyfnod o waeledd mawr, roedd yn benderfynol o ail ymuno â ni yn yr oedfaon, a llwyddodd i wneud hynny mor ffyddlon ag erioed hyd at y Sul olaf un cyn iddo gael ei daro’n wael a’i gipio i’r ysbyty.

 

 Cyfraniadau Ariannol

 

 Mae’r eglwys yn bwriadu hawlio ad-daliad Treth dan Gynllun Rhodd Cymorth ar y cyfraniadau a wneir gan yr aelodau.  Miss Marian Jones, Dinorwig, fydd yn gofalu am y gwaith hwn.  Os ydych yn talu treth incwm, gall pob cyfraniad ariannol a wnewch i waith yr eglwys fod yn werth mwy wrth i ni hawlio’r ad-daliad.  Does dim angen i chi wneud dim ond llenwi ffurflen sy’n cadarnhau eich bod eisiau i’ch cyfraniadau gael ei cyfrif fel cyfraniadau “Rhodd Cymorth”.  Am bob £1 a gyfrannwch chi, gall yr eglwys hawlio 20 ceiniog arall oddi wrth Dreth y Wlad.  Mae’r ffurflenni ar gael gan Miss Marian Jones.