Talent, taliad a thaleb

Diolch yn fawr i bawb a gymerodd ran yng Nghyfarfod Carolau Cymdeithas Undebol Llanberis nos Fawrth: Côr Bytholwyrdd, dan arweiniad Mrs    Mattie Hughes, a’u cyfeilyddes, Miss Marcia Thomas; Mr Gareth Jones oedd yn cyfeilio i’r carolau cynulleidfaol; pawb fu’n addurno’r festri; pawb fu’n paratoi’r lluniaeth ac yn gweini wrth y byrddau; a phawb a ddaeth yno i ganu a dathlu.  Gwnaed casgliad yn rhodd i Mr Alan Pritchard, Cambrian Terrace, a fydd yn derbyn llawdriniaeth eto yn y flwyddyn newydd, a dymunir yn dda iddo ef wrth gwrs.

Rhwng yr eitemau yn y cyfarfod bum innau’n darllen darnau o’r Ysgrythur; a soniais am dri gair: talent, taliad a thaleb, a dyma ailadrodd yma fwy neu lai yr hyn a ddywedwyd yn y cyfarfod, yn arweiniad i ni ar ddechrau wythnos y Nadolig.

Talent

Darn arian gwerthfawr oedd ‘talent’ yn yr hen gyfieithiad Cymraeg o’r Beibl, fel yn nameg y talentau a ddywedodd Iesu Grist.   Mentraf ei ddefnyddio heddiw am unrhyw beth gwerthfawr, er mwyn gallu cyfeirio at rodd werthfawr y Nadolig.  Gwyddom fod Duw wedi rhoi ei Fab yn rhodd i ni: “Carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei Unig Fab” (Ioan 3:16).  Ond mae Duw hefyd wedi ein rhoi ni yn rhodd i’w Fab: “Eiddot ti oeddent, ac fe’u rhoddaist i mi” (Ioan 17:6).  Ar Wyl y Geni, diolchwn am y rhodd a gawsom, ond rhyfeddwn hefyd wrth feddwl ein bod ninnau yn rhodd Duw i Iesu.  Daeth Iesu i’r byd am fod Duw wedi darparu’r rhodd ar ei gyfer.

Taliad

Mae anrhegion yn costio i’r rhai sy’n rhoi, ond nid i’r rhai sy’n eu derbyn.  Ond weithiau, mae pobl yn talu am eu hanrhegion eu hunain, fel sy’n digwydd pan plentyn yn prynu anrheg i’w rieni efo arian a gafodd y plentyn ar gyfer hynny!  Fe gawsom ni Iesu Grist yn rhodd rad, heb i ni wneud yr un math o daliad amdano i’w ennill na’i haeddu.  Ond er bod Duw wedi ein rhoi yn rhodd i Iesu Grist, bu raid i hwnnw wneud taliad mawr er mwyn i ni fod yn eiddo iddo: “… prynwyd i chi ryddid … â gwerthfawr waed Crist” (1 Pedr 1: 18).  Mae Duw wedi ein rhoi ni’n rhodd i’w Fab, ond mae’n rhaid i’r mab wneud y taliad er mwyn ein cael.  Wrth ddathlu geni’r Iesu, cofiwn iddo ddod i’r byd i fawr drosom ar Galfaria.

Taleb

Tybed pwy ohonoch gaiff daleb yn rhodd eleni?  Y cwbl gewch chi fore’r Dolig o bosibl fydd darn o bapur.  Ond bydd hwnnw’n sicrhau rhyw brofiad arbennig i chi: trip mewn awyren neu noson yn y theatr neu benwythnos mewn gwesty, er enghraifft.  Y cwbl fydd angen i chi ei wneud i fwynhau’r anrheg fydd mynd â’r daleb i’r maes awyr neu’r theatr neu’r gwesty.  Ond os na chyflwynwch chi’r daleb, chewch chi mo’r anrheg.  Mae Duw wedi rhoi ei Fab yn rhodd i ni, ond mae’n rhaid i ni gredu ynddo â’n holl galon er mwyn ei gael.  Wrth gredu, mae fel petaem ni’n cyflwyno’r taleb.

Nadolig Llawen iawn i bawb ohonoch.  Cyhoeddir y Gronyn nesaf ddydd Sul, Ionawr 2, 2011.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 19 Rhagfyr, 2010

Llefydd eraill

Credwch neu beidio, fe fuom ni ar drip Ysgol Sul ddoe, a hynny heb adael Llanberis o gwbl.

Ffrindiau i ni o Bandy Tudur oedd wedi gofyn am help. Roedden nhw wedi trefnu trip Ysgol Sul i weld Sïon Corn ar drên bach y Llyn, ac yn awyddus i gael rhywbeth arall i ddiddanu’r plant cyn mynd am ginio i Pete’s Eats. Felly, fe drefnwyd iddynt ddod i’r Ganolfan, lle’r oedd Andrew Settatree wedi trefnu gemau hwyliog ar eu cyfer tra oedd eu rhieni’n cael paned a mins pei. Bu’r plant yn chwarae gemau am awr, cyn i Andrew ddweud stori wrthynt am y Nadolig ac am Iesu Grist fel rhodd fwyaf Duw i ni. Diolch yn fawr iawn i Andrew am baratoi ar eu cyfer, a diolch i Dafydd am ei helpu efo’r gemau.

Roedd yn braf clywed am yr ymdrech sy’n cael ei gwneud ym Mhandy Tudur i wahodd teuluoedd yn ôl i’r capel a’r Ysgol Sul ac i gyflwyno’r newydd da am Iesu Grist iddynt. Er enghraifft, roedden nhw wedi cynnal swper i rieni’r plant hynaf adeg y Diolchgarwch ac wedi gwahodd rhywun i ddweud gair am y Ffydd Gristnogol yno.

Un enghraifft yn unig yw hon o’r hyn sy’n digwydd mewn llu o bentrefi a threfi ar draws y wlad, lle ceir pobl ffyddlon yn gweithio’n galed i gyflwyno Iesu Grist i blant ac ieuenctid a theuluoedd. Mae clywed am rai o’r ymdrechion hynny yn ysbrydiaeth. Mae’n ein hatgoffa hefyd am y fraint a gawn ninnau o wneud yr un peth, ac yn help i ni ddiolch i Dduw am y bobl sy’n gweithio’n galed dros Grist yn ysgolion Sul a chlybiau’r ardal a’r Ofalaeth hon.

Roedd yn braf gweld hen ffrindiau a chael sgwrs dros ginio, a sylweddoli o’r newydd ein bod yn rhan o’r un gwaith yn enw’r Arglwydd Iesu Grist. Gallwn fod yn ynysig iawn yn ein heglwysi. Ychydig o gyswllt sydd rhyngom ag eglwysi eraill, wrth i bawb ohonom geisio gwneud ein gorau o fewn ein sefyllfaoedd ein hunain. Diolch felly am gyfle i glywed am waith y Deyrnas mewn man arall, a hwnnw heb fod yn bell iawn oddi wrthym. Gweddïwn dros ymdrechion capel Pandy Tudur i gyflwyno’r Newyddion Da o fewn eu cymuned. A diolch am yr hyder sydd gennym y byddant hwy hefyd yn cofio yn eu gweddïau am ein hymdrechion ninnau dros yr Efengyl. A daliwn i weddïo wrth reswm dros y gwaith, yn ei amrywiol agweddau, yma’n lleol.

Ar Sul arall, felly, diolchwn i Dduw am y cariad sy’n cymell cymaint o bobl i ddal ati yng ngwaith yr Efengyl, ddydd ar ôl dydd, a blwyddyn ar ôl blwyddyn. Diolchwn am y gras a’r nerth y mae Duw’n eu rhoi i’w bobl i barhau yng ngwasanaeth Iesu, trwy eu cariad ato Ef ac at eraill.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Rhagfyr, 2010

Troi trwyn y car

Mae Gronyn yn debyg iawn i gar. 

Mae’n bosibl bod rhai ohonoch wedi cael trafferth i danio’r car yn nhywydd oer yr wythnos ddiwethaf yma.  Dyna beth yw niwsans pan ydych chi ar frys i fynd i’r gwaith neu i siopa.  Ond diolch am hynny, unwaith y caiff ei danio mae’r car yn mynd yn ddidrafferth.  Ac yn aml iawn, y cychwyn – y frawddeg gyntaf un – sy’n anodd wrth sgwennu Gronyn.  Unwaith y daw honno, mae’r gweddill yn dilyn, nid yn ddidrafferth, ond yn weddol rwydd.

A rwan ta, wedi i ni gychwyn, i ble’r aiff car Gronyn â ni heddiw?  Mae’n Sul cyntaf Rhagfyr ac yn ail Sul yr Adfent.  Erbyn hyn, mae ambell dŷ yn olau llachar a’r ffeiriau Nadolig wedi cychwyn, a thrwyn y car yn troi at Fethlem.  Nid ei fod am ruthro yno chwaith gan fod mwy na digon o bethau eraill i’w gwneud ar y ffordd.  Ond ar ddechrau’r daith eleni, caiff geiriau’r bugeiliaid ein hannog: ‘Gadewch i ni fynd i Fethlehem, a gweld yr hyn sydd wedi digwydd, y peth yr hysbysodd yr Arglwydd ni amdano’.

Roedd y bugeiliaid yn benderfynol o fynd i Fethlehem.  Fe allen nhw fod wedi aros ar y bryniau, ac mae’n bosib y gallen nhw fod wedi dewis mynd i rywle arall.  Ond i Fethlehem yr aethant.  Ac i Fethlehem y mynnwn ninnau fynd y Nadolig hwn.  A beth bynnag arall sy’n galw, a lle bynnag arall yr awn, byddwn yn benderfynol, gobeitio, o fynd i Fethlehem i weld yr hyn a ddigwyddodd yno.

Un o ryfeddodau Bethlehem yw bod modd ail ymweld â’r lle o flwyddyn i flwyddyn a dal i weld rhywbeth newydd am yr hyn a ddigwyddodd yno’r Nadolig cyntaf hwnnw.  Awn yno o’r newydd trwy eiriau cyfarwydd Y Beibl a charol ac oedfa.  Awn yno mewn myfyrdod a gweddi.  Awn yno dan ganu a llawenhau.  Awn yno gan gyhoeddi i eraill fawredd yr hyn a ddigwyddodd pan ddaeth Duw yn ddyn bach.

 Fel miliynau o bobl eraill ar hyd y cenedlaethau, buom yno o’r blaen.  Ond awn eto’r Nadolig hwn i weld y cyfan o’r newydd.  Fel y bugeiliaid, awn yno’n benderfynol o weld yr Iesu.  Awn yno’n ddisgwylgar ac addolgar.  Bydd y geiriau’n ffres; bydd y stori’n rymus; bydd y neges yn glir; a bydd Iesu Grist yn bopeth a fwriadodd Duw iddo fod i ni ac i bawb sy’n dod ato.

Y cychwyn sy’n medru bod yn anodd yn nhwll gaeaf, yn oerfel Rhagfyr, yn niflastod a chaledi bywyd, ac yn rhuthr y tymor gall fod yn anodd cychwyn.  Ond o gychwyn, gallwn fwynhau’r daith ac edrych ymlaen at ryfeddu drachefn at fawredd Duw yn Iesu Grist.   Awn i Fethlehem.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 05 Rhagfyr, 2010