Ymgodymu

Fûm i erioed yn aelod o glwb llyfrau ond gallaf feddwl mai un o’r pethau gorau am glwb felly yw’r cyfle a gaiff yr aelodau i ddarllen amrywiaeth o lyfrau o wahanol arddull ac ar wahanol bynciau. A chan fod yn eu plith lyfrau na fydden nhw o reidrwydd wedi eu dewis eu hunain mae’n debyg bod yr ymateb iddynt yn amrywiol iawn, gyda rhai llyfrau’n plesio ac eraill yn cael llai o groeso o lawer.  Ond gall yr un peth fod yn wir am lyfrau a ddewiswn ni ein hunain, gyda rhai’n taro deuddeg ac eraill yn bell o wneud hynny; rhai’n ddifyr ac eraill yn ddiflas; rhai’n hynod o ddarllenadwy ac eraill yn cael eu rhoi o’r neilltu cyn diwedd y bennod gyntaf. 

Gall perthynas pobl â’r Beibl fod yn debyg. Ac nid sôn wyf yma am bobl nad ydynt yn credu yn Nuw a phobl nad ydynt yn derbyn mai Gair Duw yw’r Beibl. Nid oes disgwyl i bobl felly ymateb yn gadarnhaol i’r llyfr hwn. Sôn wyf am bobl sy’n credu yn Nuw a phobl sy’n credu mai Gair y Duw Byw yw’r Beibl: pobl a chanddynt y parch mwyaf posibl at y llyfr hwn.

I’r bobl hynny, y Beibl heb os yw’r llyfr pwysicaf a mwyaf gwerthfawr o holl lyfrau’r byd am y rheswm syml mai Gair Duw ydyw. Neges Duw ydyw o’i ddechrau i’w ddiwedd, a phob darn a phob sillaf ohono wedi ei roi i ni gan Dduw ei hun. Ac o’r herwydd mae’n llyfr i’w groesawu a’i gofleidio am mai ynddo a thrwyddo y mae Duw’n ein goleuo amdano’i hun. Yn y Beibl y mae Duw wedi ei ddatguddio’i hun i ni: mae’n dweud wrthym ac yn dangos sut un ydyw, yn ei gariad a’i ddaioni a’i sancteiddrwydd a’i ffyddlondeb. Ac wrth ei ddarllen, daw’r goleuni a gawn ar wirioneddau mawr am Dduw a’i Fab Iesu â chysur a llawenydd amhrisiadwy. Mae’r Beibl yn llyfr y mae Cristnogion yn aml yn awchu am ei ddarllen a myfyrio ynddo.

Ond nid dyna ydi ymateb pobl ffydd bob amser i’r llyfr hwn gan fod Gair Duw nid yn unig yn dwyn gobaith a chysur i ni ond yn ein hanesmwytho a’n blino hefyd. Mae’n sicr yn gwneud hynny trwy ein hargyhoeddi o’n beiau a’n methiant i garu Duw fel y dylem. Ac mae’n gwneud hynny hefyd trwy ddweud rhai pethau nad ydym ni am eu clywed, yn cynnwys rhai pethau am Dduw a’n perthynas ag ef. Oherwydd un peth y mae’r Gair yn fuan iawn yn ein gorfodi i’w wneud yw derbyn bod Duw ei hun yn medru bod yn wahanol iawn i’n syniadau ni amdano.  Mae Duw’r Beibl yn dweud a gwneud rhai pethau na fyddem ni’n eu dychmygu. A phethau hefyd na fynnwn ni ohonom ein hunain eu derbyn na’u credu.

A’r parch sydd gennym at y Beibl a’r argyhoeddiad mai Gair Duw ydyw sy’n peri’r anesmwythyd. Mae’r sawl nad yw’n cyfrif mai dyna ydyw yn medru gwrthod unrhyw beth yn y llyfr hwn nad yw’n dderbyniol ganddo. Y gred mai Gair Duw ydyw sy’n gwneud i ni’n aml ymgodymu â’r llyfr er mwyn dod yn fwy sicr o’i neges fawr.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 12 Rhagfyr 2021

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s