Tystion

Pum munud ar hugain i bump, nos Wener, y pymthegfed o fis Gorffennaf. Eleni.  Echnos. Ac roeddwn i yno ar flaen y ciw, ar yr union funud, yn dyst i’r peth. Dyna fraint, a dyna gyffro, er nad oedd y peth ei hun o bosib o fawr bwys i rai ohonoch. Ond i bawb a fu’n byw efo’r holl waith ar y lôn rhwng Llanberis a Chwm-y-glo ers dechrau’r flwyddyn, roedd gweld y goleuadau traffig ger Llwyn Coed yn cael eu cadw yn achos dathlu, coeliwch fi. Nid bod y gwaith yn dod i ben. Wedi chwe mis, megis dechrau y mae’r cyfan, ac mae gennym flynyddoedd o oedi o’n blaen eto – blynyddoedd o Waitings wrth  oleuadau. Mae’r egwyl fyrraf i’w chroesawu, hyd yn oed os mai dros benwythnos Ras yr Wyddfa yn unig y bydd hynny yn achos y goleuadau nesaf at Lanberis. Ond gan fod y gwaith i fod i oedi dros wyliau’r haf mae  gobaith y cawn ni cyn bo hir lôn glir am sbel.

Nid fi oedd yr unig dyst. Fi oedd ar flaen y ciw, ond roedd hanner dwsin o geir y tu ôl i mi a chryn ddwsin yn dod o’r cyfeiriad arall. Ond doedd dim rhaid bod yno nos Wener i allu tystio i ddiflaniad y goleuadau traffig. Gall pawb a aeth heibio ers nos Wener wneud hynny hefyd. Mae’r ffordd yn glir, a’r peiriannau a’r rhwystrau wedi mynd (am y tro!)

Welodd neb atgyfodiad Iesu Grist, ac eto cafwyd tystion i’r digwyddiad. Roedd mwy na digon o dystiolaeth i’r gwragedd a’r disgyblion allu cyhoeddi ei fod yn ôl yn fyw ac wedi dod allan o’r bedd. Ac er ein bod ni’n bellach o lawer oddi wrth y digwyddiad na’r bobl hyn, gallwn ninnau dystio i’r ffaith fod ein Gwaredwr Iesu’n fyw.

Doedd raid i’r ffrindiau hyn weld â’u llygaid er mwyn bod yn dystion, a does raid i ninnau chwaith. Mae yn y Beibl fwy na digon o dystiolaeth am fywyd a gweinidogaeth Iesu Grist i’n gwneud ninnau’n dystion iddo. Dan ddylanwad yr Ysbryd Glân cawn ein hargyhoeddi fod y cyfan a ddywedir amdano’n wir. Ac o gredu’r dystiolaeth down ninnau hefyd, fel pawb arall a gredodd ar hyd y canrifoedd, yn dystion i’r person mwyaf a phwysicaf a fu. Er na welsom mohono, ac er i ni fyw mewn man a chyfnod gwahanol, mae ein tystiolaeth mor sicr a dibynadwy â phe byddem wedi bod yno gydag unrhyw un o’r bobl a’i gwelodd o’i grud i’w fedd am ei bod yn seiliedig ar yr hyn a ddywed Gair Duw amdano.

Gwn i sicrwydd fod y goleuadau wedi eu cadw nos Wener am fy mod wedi gweld â’m llygaid fy hun. Rwyf hyd yn oed yn fwy sicr o’r dystiolaeth am eiriau a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist gan mai’r Beibl sy’n tystio iddynt. A’r fath fraint a gawsom o gael tystiolaeth mor glir a dibynadwy: tystiolaeth Duw ei hun i’w Fab. Dros dro yn unig y bydd y rhyddhad a deimlais nos Wener gan mai yn ôl y daw’r goleuadau, ond nid felly’r bendithion y tystia’r Beibl iddynt. Bendithion sydd i bara am byth a ddaw i ni trwy Iesu Grist.

Cliciwch yma https://gronyn.wordpress.com/gronyn/ i fynd at rifyn diweddaraf Gronyn – Dydd Sul, 17 Gorffennaf 2022

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s